Billedet på sidehoved

                                              Staby Skole og

                                       Børnehuset Lærkereden

 

                                                                                                         Tlf. Skolen: 9611 5540                                                                                           

                                                                                                                  Tlf. Lærkereden: 9611 5535

                                                         

Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Nyt fra...

51 Nyheder 9 Nyt fra...

Antimobbestrategi

Kære elever og forældre
Personale og bestyrelse ved Staby Skole og Børnehuset Lærkereden har i samarbejde udarbejdet vedhæftede antimobbestrategi, som også ligger som et fast dokument her på skolens hjemmeside.
Jeg vil bede jer særligt bemærke s. 4, hvor der står:
 
Nedenstående beskriver rammen for, hvordan mobning håndteres på Staby Skole og i Børnehuset Lærkereden:
 
 1. Når en elev, medarbejder eller forælder oplever, at et barn eller en børnegruppe udsættes for mobning, herunder digital mobning, kontaktes indledningsvis den/de relevante kontakt/klasselærere for med det samme at få afdækket og beskrevet situationen.
 
 1. Den/de relevante kontakt/klasselærere henvender sig efterfølgende straks til skolens ledelse mhp. at aftale følgende:
  1. Hvilke midlertidige tiltag iværksættes med det samme for at standse mobningen og hvordan?
  2. Hvordan, hvornår og af hvem udarbejdes handlingsplanen (skabelon vedlagt nedenfor) for at beskrive og løse problemstillingen? Handlingsplanen skal være udarbejdet senest 10 arbejdsdage efter at den/de relevante kontakt/klasselærere blev kontaktet omkring problemstillingen.
  3. Hvordan orienteres de berørte elever og forældre om situationen, de midlertidige foranstaltninger samt handlingsplanen?
    
 2. Handlingsplanen udarbejdes ved hjælp af den vedlagte skabelon nedenfor.
  1. Indsatserne skal altid rette sig mod at involvere følgende parter:
   1. Alle de involverede elever og elevfællesskaberne omkring.
   2. De involverede elevers forældre.
   3. De professionelle medarbejdere omkring børnene.
  2. Det overvejes i denne proces om og evt. hvordan følgende ressourcer kan bringes i spil:
   1. Skolens egne ressourcepersoner som fx AKT-vejledere mfl.
   2. Kommunens SSP-medarbejdere
   3. Skolens ledelse
   4. Andre relevante ressourcepersoner i og uden for skolen
     
 3. Handlingsplanen gennemføres og evalueres mhp. at vurdere om den skal justeres og gennemføres igen, eller om problemstillingen er løst. I hele denne proces involveres elever og forældre i indsatserne og effekterne heraf. Handlingsplanen arkiveres i elevernes klasselog, som dokumentation og i tilfælde af klage.
Venlig hilsen
 
Lene Ettrup

19-11-2017 LE